ติดต่อเจ้าหน้าที่
085-292-9444, 095-964-9224
Line ID : @dkr5712q

ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทยขอเชิญสมาชิกชมรมฯ และผู้สนใจเข้าร่วม

การประชุมวิชาการประจำปี 2561 “Highlights in Neonatal Problems”

ระหว่าง วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2561

และการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลการคัดเลือกทุนสนับสนุนงานประชุมวิชาการนานาชาติ "AAP Experience 2018"
ระหว่างวันที่ 2 - 6 พฤศจิกายน 2561 ณ เมือง Orlando ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตามที่ทางชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย ได้รับทุนสนับสนุนจากภาคเอกชนผ่านทาง ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาทารกแรกเกิดเข้าร่วมงาน ประชุมวิชาการนานาชาติ "AAP Experience 2018" ได้มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้รับคัดเลือกให้มีสิทธิได้รับทุน ดังนี้
1. รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ
2. ผศ.พญ.วาริชา เจนจินดามัย
3. ผศ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิต

ดาวน์โหลดเอกสารประชาสัมพันธ์

การประชุมวิชาการประจำปี 2561
"Highlights in Neonatal Problems"

วันที่ 22-24 สิงหาคม 2561
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

*** การลงทะเบียนนี้ เป็นการลงทะเบียนการประชุมวิชาการ โดยสามารถเลือกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพิ่มเติมได้ 1 หัวข้อ
ไม่ สามารถเลือกลงทะเบียน Workshop เพียงอย่างเดียวได้ ***

วัตถุประสงค์
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะอย่างถูกต้องในการช่วยกู้ชีพทารก
2. การให้นมแก่ทารกแรกเกิด การให้ความช่วยเหลือแก่แม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่
3. เพื่อให้แพทย์ พยาบาล ผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาทารกแรกเกิดได้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ที่สำคัญ และพบบ่อยในทารกแรกเกิด รู้ถึงวิธีการดูแลรักษาทารกแรกเกิดในปัญหา ดังกล่าวแล้ว ที่ทันสมัยก้าวหน้าและสอดคล้องกับสภาวการณ์ในประเทศไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ประกอบด้วย 3 workshops ดังนี้
Workshop I : Neonatal Resuscitation Program (NRP) รับ 200 ท่านเท่านั้น
Workshop II : Neonatal Non-invasive Respiratory Support รับ 120 ท่านเท่านั้น
Workshop III : Neonatal thermal management รับ 120 ท่านเท่านั้น

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.thainewborn.com
2. ชำระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชี
ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา รามาธิบดี
เลขที่บัญชี 026-2-86928-2
ชื่อบัญชี เลขานุการ ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย
3. ส่งหลักฐานยืนยันการชำระเงินมาที่ Email : thainewborn@hotmail.com หรือ FAX : 02-013-6579 หรือ Line ID : @dkr5712q
(กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มการยืนยันการชำระเงิน) 
4. กรุณารอการยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมล
5. สอบถามข้อมูลได้ที่ เบอร์ 085-292-9444 และ 095-964-9224 หรือ Line ID : @dkr5712q
thainewborn line@

สิทธิของผู้ลงทะเบียนการประชุมวิชาการประจำปี 2561
1. หนังสือประกอบการประชุม 1 เล่ม
2. กระเป๋าสำหรับใส่เอกสารประชุม 1 ใบ
3. อาหารว่าง 6 มื้อ, อาหารกลางวัน 3 มื้อ
4. ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ตามระเบียบของทางราชการ เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว

สิทธิของผู้ลงทะเบียนการอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2561
1. หนังสือประกอบการอบรม 1 เล่ม
2. กระเป๋าสำหรับใส่เอกสารอบรม 1 ใบ
3. อาหารว่าง 2 มื้อ, อาหารกลางวัน 1 มื้อ

การจองห้องพัก
คณะกรรมการจัดการประชุม ไม่รับจองห้องพัก หรือชำระเงินค่าจองห้องพัก ขอให้ผู้ลงทะเบียนติดต่อโดยตรงกับ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โทร. 02- 575-5599, 02-984-9009 ในอัตราที่ทางคณะกรรมการจัดประชุมฯ ได้ติดต่อประสานไว้ ดังนี้
- ห้องพักเดี่ยว 1,600 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)
- ห้องพักคู่ 1,700 บาท/คืน (รวมอาหารเช้า)


 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย