ติดต่อเจ้าหน้าที่
085-292-9444, 095-964-9224
Line ID : @dkr5712q

การประชุมวิชาการประจำปี 2561
Highlights in Neonatal Problems

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ


วันที่ 22 สิงหาคม 2561
MC: อ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิต

07.45-08.15 น. ลงทะเบียน
08.15-08.30 น. พิธีเปิดโดยประธานชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย (รศ.นพ.สรายุทธ สุภาพรรณชาติ)
08.30-10.00 น. Symposium I : Re-emerging infections
Chairman : ศ.เกียรติคุณ นพ.อนันต์ เตชะเวช
Speaker :
รศ.พญ.รัชฎา กิจสมมารถ
อ.นพ.ศุภวัชร บุญกษิดิ์เดช
ผศ.พ.ท.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ
10.00-10.30 น. อาหารว่าง
10.30-12.00 น. Symposium II : Approach to neonates with suspected sepsis
Chairman : ศ.เกียรติคุณ นพ.ประพุทธ ศิริปุณย์
Speaker :
ผศ.พญ.ฌานิกา โกษารัตน์
ผศ.นพ.พฤหัส พงษ์มี
12.00-12.30 น. Luncheon symposium
12.30-13.30 น. อาหารกลางวัน
13.30-14.15 น. “Hot Topics in Neonatology 2017”
Speaker: ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์
14.15-14.45 น. Special Lecture:
14.45-15.15 น. อาหารว่าง
15.15-16.30 น. แพทย์ Interactive Discussion: Early and late onset neonatal sepsis
Speaker:
รศ.พญ.ผกาพรรณ เกียรติชูสกุล
ผศ.พญ.วรางค์ทิพย์ คูวุฒยากร
อ.พญ.กรรณิการ์ วงศ์ภาวิทย์
  พยาบาล "Early detection of sepsis and antibiotics administration"
Speaker:
พว.มาลัย มั่งชม
พว.วิมลวัลย์ วโรฬาร
พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง

วันที่ 23 สิงหาคม 2561
MC: ผศ.พ.ท.นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ

08.30-10.00 น. Symposium III : Current management of RDS
Chairman : ศ.คลินิก นพ.สุนทร ฮ้อเผ่าพันธ์
Speaker :
ผศ.พญ.วาริชา เจนจินดามัย
ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์
10.00-10.30 น. อาหารว่าง
10.30-12.00 น. Symposium IV : Cardiopulmonary morbidities of preterm infants
Chairman: ศ.พญ.พิมลรัตน์ ไทยธรรมยานนท์
Speaker:
ผศ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิต
ผศ.พญ.อัญชลี ลิ้มรังสิกุล
12.00-12.30 น. Luncheon symposium
12.30-13.30 น. อาหารกลางวัน
13.30-14.15 น. IVH and PVL
Speaker: ศ.นพ.ประชา นันท์นฤมิต
14.15-14.45 น. Special Lecture:
14.45-15.15 น. อาหารว่าง
15.15-16.30 น. แพทย์ Interactive Discussion: Problems in the care of preterm infants
Speaker:
รศ.พญ.โสภาพรรณ เงินฉ่ำ
อ.พญ.กุลวดี มณีนิล
พ.ท.ธานินทร์ พิรุณเนตร
  พยาบาล “Care of tiny babies and their parents”
Speaker:
พว.พิกุล ขำศรีบุศ
ศ.ดร.วีณา จีระแพทย์
พว.ปาริชาติ ดำรงรักษ์

วันที่ 24 สิงหาคม 2561
MC: พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง

08.30-10.00 น. Symposium V : Lesson learned from real situations
Chairman : ศ.เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
Speaker:
อ.พญ.วลัยพร บวรกิติวงศ์
ศ. เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
10.00-10.30 น. อาหารว่าง
10.30-11.45 น. Symposium VI : Burden of MAS and PPHN
Chairman: ผศ.พญ.ประสิน จันทร์วิทัน
Speaker:
รศ.พญ.พิมล วงศ์ศิริเดช
ผศ.พญ.มิรา โครานา
11.45-12.30 น. Withdrawing or withholding care?
Speaker: อ.พญ.น้ำทิพย์ อินทับ
12.30-13.30น. อาหารกลางวัน
13.30-14.00 น. Special Lecture
13.45-15.00 น. Symposium VII : Safe neonatal transfer
Chairman: ศ.คลินิก พญ.อุไรวรรณ โชติเกียรติ
Speaker:
ผศ.พญ.จรรยา จิระประดิษฐา
ผศ.พญ.จันทนา พันธ์บูรณะ

 

 
 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย