ติดต่อเจ้าหน้าที่
085-292-9444, 095-964-9224
Line ID : @dkr5712q

ดาวน์โหลดเอกสาร

1. หนังสือ ขออนุมัติให้บุคลากรเข้าร่วมประชุมโดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าลงทะเบียนได้
  - เอกสารแนบ ตารางการอบรมเชิงปฏิบัติการ และตารางการประชุมวิชาการประจำปี 2561
  - เอกสารแนบ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0809.7/ว.51 ลงวันที่ 18 มี.ค. 48 เรื่อง การเบิกค่าลงทะเบียน
2. แบบฟอร์มการจองห้องพัก ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย
3. ใบยืนยันการชำระเงิน

 

 
 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย