ติดต่อเจ้าหน้าที่
085-292-9444, 095-964-9224
Line ID : @dkr5712q

การอบรมเชิงปฏิบัติการประจำปี 2561

(เลือกได้เพียงหัวข้อเดียว)

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

Workshop I
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Neonatal Resuscitation Program (NRP)"
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

เวลา เรื่อง วิทยากร
08.00-08.30 น. ทำ Pre - test
08.30-10.00 น. บรรยาย
บทที่ 1 บทนำและหลักการของการกู้ชีพ
บทที่ 2 การเตรียมพร้อมในการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด
บทที่ 3 ขั้นตอนเบื้องต้นในการกู้ชีพ
บทที่ 4 การใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจด้วยแรงดันบวก
พญ.จินตกานต์ เกษมศรี ณ อยุธยา
10.00-10.30 น. รับประทานอาหารว่าง
10.30-12.00 น. ฝึกปฏิบัติ
บทที่ 1 บทนำและหลักการของการกู้ชีพ
บทที่ 2 การเตรียมพร้อมในการช่วยกู้ชีพทารกแรกเกิด
บทที่ 3 ขั้นตอนเบื้องต้นในการกู้ชีพ
บทที่ 4 การใช้อุปกรณ์ช่วยหายใจด้วยแรงดันบวก
วิทยากรประจำกลุ่มฝึกปฎิบัติ 25 กลุ่ม
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. บรรยาย
บทที่ 5 การกดหน้าอก
บทที่ 6 การใส่ท่อช่วยหายใจ
บทที่ 7 การให้ยาและสารน้ำ
พญ.จินตกานต์ เกษมศรี ณ อยุธยา
14.40-15.00 น. ฝึกปฏิบัติ
บทที่ 5 การกดหน้าอก
บทที่ 6 การใส่ท่อช่วยหายใจ
บทที่ 7 การให้ยาและสารน้ำ
Megacode and debriefing
วิทยากรประจำกลุ่มฝึกปฎิบัติ 25 กลุ่ม
15.30-16.00 น. รับประทานอาหารว่าง พร้อมทำ Post - test
16.00-16.30 น. เฉลยและอภิปราย พญ.จินตกานต์ เกษมศรี ณ อยุธยา

Workshop II
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Neonatal Non-invasive Respiratory Support "
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

เวลา เรื่อง วิทยากร
08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.00 น. บรรยาย Non-invasive respiratory support ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์
10.00-10.30 น. บรรยาย Nursing care non-invasive respiratory supported neonates พว.น้ำทิพย์ ทองสว่าง
10.30-11.00 น. รับประทานอาหารว่าง
11.00-12.00 น. เข้า Station (ดูตาราง)
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น. เข้า Station (ดูตาราง)
14.00-15.00 น. Case discussion วิทยากร ผศ.พญ.วิไลพร เตชะสาธิต
วิทยากร ผศ.พญ.ฉัตร์ฉาย เปรมพันธ์พงษ์
15.00-15.30 น. Post - test and wrap up ผศ.นพ.สันติ ปุณณะหิตานนท์

บรรยายและ case discussion : ห้อง Jupiter

Station HHHFNC NCPAP NIPPV Nursing care
ห้อง (ชั้น 3) VENUS JUPITER GIMINI VIRGO
11.00-11.30 น. A1, A2 B1, B2 C1, C2 D1, D2
11.30-12.00 น. D1, D2 A1, A2 B1, B2 C1, C2
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00-13.30 น. C1, C2 D1, D2 A1, A2 B1, B2
13.30-14.00 น. B1, B2 C1, C2 D1, D2 A1, A2


Workshop III
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Neonatal thermal management"
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

เวลา เรื่อง วิทยากร
09.00 - 10.00 น. - เป้าหมายของการดูแลอุณหภูมิกายทารกแรกเกิด
- อุปกรณ์การแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิกายทารก
- หลักการดูแลอุณหภูมิกายทารกให้อยู่ที่ 37± 0.1o ซ
ศ.เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
10.00 - 10.15 น. - การติด skin probe
- Probe cover การผลิตและการติด probe cover
พว. ปาริชาติ ดำรงรักษ์
10.15 - 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง
10.45 - 12.00 น. -  การวัดอุณหภูมิกายที่ให้ค่าแม่นยำ
-  การดูแลอุณหภูมิทารกในห้องคลอดและห้องผ่าตัด
-  การดูแลอุณหภูมิกายทารกขณะเคลื่อนย้าย/ส่งต่อทารกแรกเกิด
ศ.ดร. วีณา จีระแพทย์
12.15 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 - 14.45 น. - การปรับอุณหภูมิอุปกรณ์ให้ความอบอุ่น
- การแปลผล temperature display
- การตั้งและการปรับความชื้นของตู้อบ
- การออกจากตู้อบเพื่อให้นมแม่และส่งเสริมสายสัมพันธ์แม่ลูก
- การหยุดใช้ตู้อบ
- วิธีรักษาภาวะอุณหภูมิกายต่ำ (rewarming)
- วิธีรักษาภาวะอุณหภูมิกายสูง
- การใช้ gas humidifier ของเครื่องช่วยหายใจ
ศ.เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
14.15 - 14.30 น.

-  การทำความสะอาดและการบำรุงรักษาอุปกรณ์

อาจารย์ พิกุล ขำศรีบุศ
14.30 - 15.00 น. รับประทานอาหารว่าง
15.00 - 17.00 น. แบ่งกลุ่มเพื่อฝึกทักษะการใช้อุปกรณ์ให้ความอบอุ่น (ทุก station แบ่งเป็น 2 กลุ่ม)
Station 1. การใช้ตู้อบทารก อจ. พิกุล ขำศรีบุศ
พว. ปาริชาติ ดำรงรักษ์ 
Station 2. Radiant warmer และ warming mattress ศ.ดร. วีณา จีระแพทย์
ศ.เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
และตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์
Station 3.  การทำความสะอาดตู้อบ คุณบุญสม มัณยานนท์
คุณปรารถนา สิทธิวงศ์
การพยาบาลกุมาร โรงพยาบาลศิริราช
Station 4. Humidifier: Vadi, Wilamed เครื่องอุ่นเลือด  ศ.เกียรติคุณ นพ. เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
และตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์
บริษัทที่ต้องการ นำอุปกรณ์มาร่วมงาน Earthline : Natus incubator, Natus radiant warmer, Wilamed humidifier
Comen : Incubator
Science engineer : incubator,  radiant warmer,  warming mattress

* กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

 
 

Copyright © 2012 ชมรมเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดแห่งประเทศไทย